Akcijska koalicija protiv rodno zasnovanog nasilja (Akcijska koalicija) spada pod UN Women globalnu kampanju „Generacija za ravnopravnost“ koja potvrđuje relevantnost obaveza preuzetih u Pekingu prije 26 godina s ciljem stvaranja jednakih mogućnosti za sve osobe bez obzira na njihovu dob, rasu, vjeru, prebivalište, spol i seksualnu orijentaciju.

Generalni cilj Akcijske koalicije jeste da angažuje vodeće akademike, praktičare, aktiviste, mlade djevojke i mladiće, kao i relevantne institucije da se udruže u rješavanju problema seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja.

Specifični ciljevi kojima Akcijska koalicija treba doprinjeti su:

  • 1) usklađivanje državnog i entitetskih krivičnih zakona i drugih propisa i politika o seksualnom nasilju i seksualnom uznemiravanju sa Istanbulskom konvencijom,
  • 2) poboljšanje pristupačnih, dostupnih i kvalitetnih usluga zaštite za žrtve seksualnog nasilja i uznemiravanja,
  • 3) sveobuhvatnija prevencija seksualnog nasilja, koja uzima u obzir već postojeće inicijative i pokrete.

Učesnici Akcijske koalicije mogu biti vladine institucije na svim nivoima, civilno društvo angažovano na ženskim i feminističkim pitanjima, aktivisti i aktivistkinje, eksperti i ekspertice, međunarodne ili regionalne agencije/organizacije, druge institucije, kao što su univerziteti ili istraživački centri, mediji, regionalne i lokalne vlasti, kompanije iz privatnog sektora i filantropije te drugi subjekti koji žele da doprinesu postizanju rezultata utvrđenih za Akcijsku koaliciju.

Podršku radu i principima Akcijske koalicije možeš dati potpisivanjem Deklaracije Akcijske koalicije - deklarativnog dokumenta kojima potvđuješ svoju opredjeljenost u sprečavanju seksualnog nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini.